top of page

Algemene Voorwaarden Art Producties

1. Algemene voorwaarden
Tenzij van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden, inclusief deze:
1. Onder de "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere huurder die met Art Producties een overeenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erfgenamen.
2. Door het plaatsen van een opdracht en/of het laten uitvoeren van een opdracht wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan;
3. Art Producties is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of schriftelijke opdracht van de wederpartij heeft aanvaard.
4. De volmacht van de vertegenwoordigers van Art Producties strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf van Art Producties gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van eerder bedoelde volmacht afgeweken worden.
5. Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
6. Toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
7. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door Art Producties gehouden administratie als beslissend.

2. Aanbiedingen
1. Alle door Art Producties gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven.
2. Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Zij zijn slechts bindend wanneer deze uitdrukkelijk zijn bevestigd.
3. Alle verstrekte gegevens en/of informatie blijven (intellectueel) eigendom van Art Producties en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.
4. Art Producties behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie-, maat- en/of materiaalwijzigingen door te voeren.
5. Art Producties behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of bestellingen te weigeren.

3. Overeenkomst
1. Behoudens hetgeen hieronder omschreven komt een overeenkomst eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins is aanvaard dan wel bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Eventueel aansluitend door of namens Art Producties gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt ter zake 3.a., 3.b. en 3.c. de door Art Producties gehouden administratie als beslissend.
4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij naar oordeel van Art Producties voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de overeenkomst.
5. Art Producties behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan.
6. Art Producties behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zo nodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.

 

4. Leveringstermijn
Indien Art Producties zich jegens de wederpartij heeft verplicht de gehuurde goederen aan wederpartij te bezorgen, zal Art Producties ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

5. Annulering
Annuleren van het evenement of een project dient zo tijdig mogelijk te geschieden. Art Producties berekent:

25% van de totaalprijs bij annulering vanaf moment van tekenen opdracht tot 90 dagen voor het ingaan van het overeengekomen evenement,
50 % van de totaalprijs bij annulering vanaf moment van tekenen opdracht tot 30-dagen voor het ingaan van het overeengekomen evenement,

75 % van de totaalprijs bij annulering vanaf moment van tekenen opdracht tot 7 dagen voor het ingaan van het overeengekomen evenement,

100% van de totaalprijs bij annulering vanaf moment van tekenen opdracht korter dan 7 dagen voor het ingaan van het overeengekomen evenement. 

6. Duur van de overeenkomst
1. Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur.
2. De huurperiode geldt voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag.
3. Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in 6.b. vermelde tijdstip bij Art producties terug te bezorgen, bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van Art Producties een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim.

7. Verzekering
De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde goederen of personeel, die tijdens de huurperiode optreedt door welke oorzaak dan ook. De gehuurde goederen zijn door Art Producties niet tegen schade of diefstal verzekerd buiten het bedrijfspand van het bedrijf waar wij de goederen van huren, tenzij op verzoek van de wederpartij hier een aparte evenementen-verzekering voor wordt afgesloten. De wederpartij dient ten alle tijden (ook in geval van verzekering via Art Producties) te zorgen voor een veilige en bewaakte omgeving voor de gehuurde goederen en eventueel door Art producties ingehuurd personeel. De gehuurde goederen zijn (ook in geval van verzekering via Art Producties) niet verzekerd in geval van onbeheerd achterblijven in een auto/vrachtwagen/bus of op welke locatie dan ook.

Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van de wederpartij wordt (worden) beschadigd zullen de reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden), zal in beide gevallen de wederpartij aan Art producties een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging verschuldigd zijn.

Indien op schriftelijk verzoek van de wederpartij via Art producties een verzekering wordt afgesloten van 8 % over de totale offerte waarde, zal het verhuurde mede ten gunste van de wederpartij verzekerd worden tegen diefstal en beschadiging. De gehuurde goederen zijn niet tegen schade of diefstal verzekerd veroorzaakt door nalatigheid van de zijde van de wederpartij of derden partijen/partners van de wederpartij waarvoor wij de wederpartij aansprakelijk zullen stellen.

Elke vorm van waterschade is niet verzekerd en zal altijd direct tegen de nieuwprijs van de verloren apparatuur in rekening worden gebracht.

Indien in geval van schade een verzekering van de wederpartij zal worden aangesproken dient de wederpartij per direct het gelede schadebedrag volledig te voldoen aan Art Producties.

Art Producties zal in geval van uitkering van haar verzekering het geleden eigen risico evenals eventuele kosten aan wederpartij in rekening brengen.

 

8. Verplichtingen wederpartij
De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen en diensten slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen; indien er geen personeel via ons is ingehuurd.
2. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.
3. Art Producties, haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.
4. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Art Producties ter zake vrij te waren.
5. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Art Producties te doen geschieden. 
6. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor bewaking van alle door ons geleverde ap­paratuur tijdens alle opbouw, gebruiksdagen, alsmede tijdens afbouw van alle apparatuur.
7. Voor eventuele buitenlocaties dient opdrachtgever zorg te dragen voor deugdelijke overkapping zowel van de apparatuur op en om het podium, alsmede alle apparatuur die Front of House wordt gebruikt.
 

9. Prijzen
1. Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking en verzending of afleveringskosten, tenzij schriftelijk is overeengekomen.
2. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
3. Art Producties behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren te allen tijde haar prijzen te wijzigen.

 

10. Betaling
1. Conform wat overeengekomen dient gehele betaling 14 dagen voor ieder evenement per bank bij ons binnen te zijn, op een door Art Producties aangewezen bankrekening . De op haar bank afschriften aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag. In bijzondere gevallen of bij sommige opdrachten die lang van te voren vastgelegd worden,  is betaling 25% bij tekenen van de overeenkomst en 75% 14  dagen voor het evenement.

Bij evenementen waar ook buitenlandse artiesten worden geboekt dient gehele factuur bij tekenenen van de overeenkomst voldaan te worden en dient dan tevens als boekingsbevestiging.
2. Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen, waarbij oudere voor nieuwere gaan.
3. Mochten de betalingen niet tijdig bij ons binnen zijn, houdt Art Producties het recht voor om de productie geen doorgang te laten hebben.

 

11. Rente en kosten
1. Indien betaling, na uitdrukkelijke afspraak anders is overeengekomen en na het evenement deels of geheel wordt voldaan en niet binnen de afgesproken termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij vanwege rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 1½ % van het openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 1½ % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van € 75,00.

 

12. Meldingsverplichting
1. Wederpartij dient Art Producties onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van Art Producties of op door ons ingehuurde onderhavige goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Art Producties dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van wederpartij, indien wederpartij surseance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt.
2. In de hierboven in 12.a. genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

13. Schade en gebreken
1. Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan Art producties te melden. Zonder toestemming van Art Producties mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.
2. Veranderingen en/of reparatie aan de door ons ingehuurde en aan u geleverde goederen zal Art Producties slechts in de werkplaats van de verhuurder aanbrengen c.q. verrichten.
3. Gebreken of schade aan de door ons gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht tegenover Art Producties, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.

 

 14. Aansprakelijkheid
Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is Art Producties niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal ter zake Art Producties voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

 

15. Vervanging
Indien wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de door ons gehuurde goederen aan Art Producties terug te bezorgen, dient wederpartij aan Art Producties een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.

 

16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van Art Producties kan worden verlangd.
2. Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij Art Producties en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
3. Art Producties behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij.
4. Art Producties behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht.
5. Art producties behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

 

17. Beëindiging van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst kan te allen tijde door Art Producties met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Artikel 6.c. is dan eveneens van toepassing.

2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van Art Producties worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de wederpartij de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Art Producties gerechtigd de wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

 

18. Diversen
Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

 19. Geschillen
Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en Art Producties verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse waar Art Producties gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen al naar gelang de aard van het geschil, bij het Kantongerecht of de Arrondissementsrechtbank te Utrecht worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere Rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 

 22. Slotbepaling
1. Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

bottom of page